Bạo hành gia đình

Nguyên nhân dẫn tới bạo lực trong gia đình

Yếu tố được coi là nguyên nhân sâu xa của bạo lực gia đình: nhận thức về vấn đề bình đẳng giới rất hạn chế.